نخستین رویداد ملی، دموی کاربرد فناوری در اقتصاد چرخشی با رویکرد صنایع غذایی

نخستین رویداد ملی، دموی کاربرد فناوری در اقتصاد چرخشی با رویکرد صنایع غذایی